Akademia Sztuk Przepięknych

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju - „Susza – zmiany klimatu dotyczą także Ciebie”
09.09.2020

Podczas warsztatu zostanie wyjaśnione z czego wynika problem suszy w Polsce i jakie działania mogą temu problemowi przeciwdziałać. Zostanie przedstawiony fakt, że choć na zasoby wody w Polsce w dużej mierze odpowiadają zmieniające się warunki klimatyczne w kraju (zostanie zaprezentowany opis przewidywanych zmian), to w istocie za ilość dostępnej dla działalności człowieka wody w Polsce odpowiadają podjęte przez nas działania. Zostaną przedstawione działania możliwe do podjęcia zarówno w sferze prywatnej (np.: oszczędzanie wody), wspólnotowej (np. gromadzenie wody z dachów w postaci dachów zielonych lub ogrodów deszczowych, zarządzanie spływem wód opadowych) oraz krajowej (np. mała retencja w skali kraju, ochrona zasobów wód podziemnych). Zostanie zwrócona także uwaga na działania, które mogą być dla zasobów i jakości wody w Polsce szkodliwe (np. przyspieszanie spływu wody w rzekach, nadmierne betonowanie powierzchni).

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju jest pozarządową organizacją typu think-tank powstałą w 1990 r. koncentrującą swą działalność na promowaniu zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) i rozwiązań jemu służących w Polsce. Misją Instytutu jest występowanie w interesie przyszłych pokoleń, gdyż one nie mają możliwości zabrania głosu w procesie podejmowanych dzisiaj decyzji, a wielokrotnie skutki tych decyzji będą ich dotyczyły. Jako główne zadania InE postawił przed sobą przede wszystkim inicjowanie oraz integrowanie różnych interesariuszy wokół rozwiązywania konkretnych problemów ujawniających się na styku ochrony środowiska z rozwojem gospodarczym i społecznym, a także inicjowanie i popieranie zasad zrównoważonego rozwoju we wszelkich przejawach życia społecznego i gospodarczego. Długofalową misją InE jest budowanie polskiego społeczeństwa obywatelskiego, zasad demokracji i zrównoważonej gospodarki zwłaszcza w okresie zmian i transformacji. Na festiwalu po raz pierwszy.